Tiểu Sử Tiểu Đoàn Yểm trợ Nhẩy Dù

Tiu Đoàn Yểm Tr Nhy Dù hu thân của Tiu Đoàn Tr Chiến Liên Đoàn Nhy Dù được thành lp từ khi đơn vị Liên Đoàn Nhy GAP 3 (Groupement Aéroportés Parachutiste No.3) của Pháp bàn giao li cho Quân Đội Quốc Gia Vit Nam ngày 29/9/1954 ti Nha Trang sau đó di chuyn vào Sài Gòn đóng căn c trên đường Văn Duyt sau ny Tri Nguyn Trung Hiếu của TĐ1ND. Tiu Đoàn Tr Chiến Nhy bao gm các đơn vị riêng bit như:

-      Đại Đội Quân Y, Đại Đội Trưởng Đại Úy c S Ngô Thiên Khai.,

-      Đại Đội Công Binh, Đại Đội Trưởng Thiếu Úy Hoàng Công Chc.

-      Đại Đội Súng Ci, Đại Đội Trưởng là Thiếu Úy Hunh Long Phi.

-      Đại Đội K Thut, Đại Đội Trưởng là Trung Úy N Xuân Nghị.

-      Phân Đội Truyn Tin Phân Đội Trưởng Tr/Uy Nguyn Văn Viên.

-      Trung Tâm Hun Luyn Nhy do Ch. Úy Trn Văn Vinh làm Giám Đc.

Đầu tháng 3 năm 1955, TĐ7ND bị gii tán để ly qn s bổ sung vào các thành phn thuc BChỉ Huy Liên Đoàn Nhy các đợn vị trợ chiến. Đại Úy Trịnh Xuân Nghiêm đang Tiu Đoàn Trưởng TĐ7ND được bổ nhim làm Tiu Đoàn Trưởng đu tiên của Tiu Đoàn Tr Chiến.

Một thời gian ngn sau đó, Đại Úy Trịnh Xuân Nghiêm được chỉ định giữ chc vụ Tham Mưu Trưởng Lữ Đoàn Nhy bàn giao chc vụ Tiu Đoàn Trưởng Tiu Đoàn Tr Chiến li cho Đại Úy Nguyn Thọ Lp.

Tháng 9 năm 1956, Đại Úy Nguyn Th Lp thuyên chuyn theo Đại Đ Cao Trí khi ông được chỉ định làm Lịnh Đ Tam Quân Khu ti Plei Ku bàn giao chc vụ Tiu Đoàn Trưởng Tiu Đoàn Tr Chiến li cho Đại Úy Nguyn Thành Chun.

Ngày 1 tháng 12 năm 1959 Liên Đoàn Nhy Dù được ci danh thành LĐoàn Nhy Dù, các đơn vị Quân Y, Công Binh, Truyn Tin, Súng Cối ( Pháo Binh) Trung Tâm Hun Luyn Nhy Dù cũng phát trin theo nhu cu chiến trường s tiến bộ k thut đã tách ra thành các đơn vị riêng bit thống thuộc B Lnh LĐND, do đó BCH/Tiu Đoàn Tr Chiến trở thành B Chỉ Huy Căn Cứ Hoàng Hoa Thám. Khi L Đoàn Nhy trở thành SĐND thì BCH Căn C Hoàng Hoa Thám tr thành BCH Tổng Hành Dinh Sư Đoàn Nhy Dù.

Tháng 6/1960 Đại Úy Nguyn Thành Chun theo Thiếu Phan Trọng Chinh sang B Chỉ Huy Bit Động Quân bàn giao chc vụ Chỉ Huy Căn C Hoàng Hoa Thám li cho Đại Úy H Tiêu…

Ngày 1/12/1967 Lữ Đoàn Nhy Dù được B Tổng Tham Mưu ci danh thành SĐND do Thiếu Tướng Dư Quốc Đống làm Lnh. Tiu Đoàn Yểm Trợ SĐND chính thc được thành hình vào ngày 1 tháng 5 năm 1968 ti Sài Gòn do Thiếu Nguyn Đức Huy Trưởng png 4 SĐND kiêm nhim và sau đó đến ngày 1/11/1968 Thiếu Tng H Hàm chính thc được bổ nhim chc vụ Tiu Đoàn Trưởng. Bn doanh ca TĐYT cũng nm trong căn c Hoàng Hoa Thám canh BTL / SĐND.

Tiu Đoàn Yểm Trợ SĐND với quân số thuyt 1082 gồm cả thy 6 Đại Đội chuyên ngành riêng bit như: B Chỉ Huy Tiu Đoàn Đại Đội Công Vụ, Đại Đội K Thut, Đại Đội Bo Toàn, Đại

Đội Quân Xa, Đại Đội Tài Chánh Đại Đội Tiếp Liu.


 

Tiu Đoàn Yểm Tr SĐND một tiu đoàn rt đc bit của QLVNCH nói chung của SĐND nói riêng. QLVNCH không đơn vị (cp tiu đòan) nào 6 đi đội mà quân s lý thuyt 1082. Nhưng TĐYT li 6 đi đội n sau:

-    Đại Đội Chỉ huy công vụ

-    Đại Đội Tài Chánh

-    Đại Đội K Thut

-    Đại Đội Vận Ti

-    Đại Đội Tiếp Liu

-    Đại Đội Bảo Trì

-    Trung Đôi Chung Sự

4 Phân đội tiếp vn .Ym tr Hành Quân cho các L Đoàn.

 

Các Tiu Đoàn Trưng chỉ huy liên tiếp

Tiu Đoàn Tr Chiến

1-     Đại Úy Trịnh Xuân Nghiêm (1954 ) từ khi nhn bàn giao t tay người Pháp ngày 29/9/1954 đến khi

được chỉ định làm Tham Mưu Trưởng Liên Đoàn Nhy bàn giao li cho Đại Úy Nguyn Thọ Lp.

2-       Đại Úy Nguyn Thọ Lập ( 1954 (9/1956) thay thế Đại Úy Trnh Xuân Nghiêm đến khi thuyên chuyn về Đ Tam Quân Khu với Đại Đ Cao Trí..

3-     Đại Úy Nguyn Thành Chuẩn (9/1956 6/1960) thay thế Đại Úy Nguyn Thọ Lp đến tháng 6/1960 thuyên chuyn về B Chỉ Huy Bit Động Quân.

4-     Đại Úy H Tiêu thay thế Đại Úy Nguyn Thành Chun Chỉ Huy Căn C Hoàng Hoa Thám

 

Tiu Đoàn Ym Tr

1-   Trung Nguyn Đức Huy ( từ ngày 1/5/1968 đến ngày 1/11/1968) từ ngày tái thành lp Tiu Đoàn Yểm Tr cho đến ngày 1/11/1968)

2-   Trung Tống H Hàm ( 1/11/1968 - ) thay thế Trung Nguyn Đức Huy từ ngày 1/11/1968 đến

khi đi học khóa Tham Mưu Cao Cp rồi sau đó được bit phái về Quỹ Tương tr Tiết Kiệm.

3-     Thiếu Tá Lê Đức Trang ( ) thay thế Trung Tống H Hàm

4-      Thiếu Nguyn Ngọc Bắc từ BTL/SĐND Phòng 4 v thay thế Th/T Đức Trang về BTL làm Trưởng Phòng 4 thay thế Trung Nguyn Đức Huy

5-      Thiếu Văn Thu từ Lữ Đoàn 1 về thay thế Thiếu Nguyn Ngọc Bc được thăng cp Trung Tá lên làm Trưởng Phòng 4/Bộ Lnh SĐND cho đến tháng 4/1975

 

Các Đại Đội Trưởng : Từ ngày thành lp Tiu Đoàn tới ngày 30 tháng 4

ĐĐ Chỉ Huy Công Vụ: Đại Úy Trịnh Hửu Ân,

Đại Úy Nguyn Văn Biu

ĐĐ Tài Chánh:           Đại Úy Chu n Bình,

Đại Úy Trương Văn Na

ĐĐ K Thut:             Thiếu Nguyn Tùng ,

Đại Úy Nguyn Văn Ngn

ĐĐ Vận Tải:               Đại Úy Nguyn n Hợi ,

Đại Úy Văn By

ĐĐ Tiếp Liệu  :          Đại Úy Nguyn n San ,

Đại Úy Nguyn Văn Đức

ĐĐ Bảo Trì:                Đại Úy Phm Thế Qúy

Đại Úy H Đối

Trung Úy Trn Khánh Vân

 

Nhim V của Tiu Đoàn Ym Tr:

Nhiệm V của Tiu Đoàn Yểm Trợ cung cp quân trang, quân dụng (tr quân y truyn tin) cho Đoàn Nhy Dù. Trung Đôi Chung Sự là đơn vị Cơ hu của Đại Đôi Công Vụ, nhiệm vụ của Trung Đội Chung s thâu nhn quân nhân các đơn vị tử trn (nếu được yêu cu) lo tốngng, cũng như


 

đem quan tài t vùng nh quân về Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà. Trung Đội Trưởng là Chun Úy Nguyn Văn Tốt.

Ngoài nhng công vic chuyên môn, thun túy đã được giao phó, Tiu Đoàn Yểm Tr còn phụ trách gi gìn trông coi Tri Nông Mục của Đoàn Nhy Dù.

 

Tài liu tham khảo: Viết theo tài liu từ Trung Nguyễn Văn Thức HSQ Ban 1 thuộc TĐYT/SĐND cung cấp.

Trích từ quyển 20 Năm Chiến S - Binh chủng Nhảy Đại Úy Trung Tín - Tiu Đoàn Truyền Tin ND 714-856-9202 Đại Úy Nguyễn Hữu Viên - Tiu Đoàn 3 Nhảy 714-897-1435

Email: pvotin@gmail.com

 

 

Tất c cho tin tuyến