Tiểu Sử Tiểu Đoàn 5 Nhẩy Dù

Ngày thành lập đơn vị 01/09/1953

- Tại Trường Bưởi, Hà Nội   

Từ năm 1946 đến năm 1954 là giai đoạn các đơn vị Nhẩy Dù Việt Nam ra đời, gồm các tiểu đoàn 1, 3, 4, 5, 6, 7;

Tiểu Đoàn 5 thành lập ngày 01/09/1953 bởi SVVT số 08337-TTM-I-ISC-SC ngày 13/08/1953.  

 

tuy nhiên lúc đó các cấp chỉ huy của các đơn vị lúc đó phần đông là người Pháp. 

Những trận đánh đáng ghi nhớ của TĐ5ND :

- Sau tháng 7, 1954 thì TĐ5ND cùng các TĐ3, & 7ND từ Bắc Việt di chuyển vào đóng tại Nha Trang.

Lúc này, Các sĩ quan Việt Nam đã thay thế người Pháp nắm những chức vụ chỉ huy cao cấp.

- Ngày 25/3/1955 đóng ở Nha Trang được hơn nửa năm trời, thì các đơn vị Nhảy Dù được lịnh di chuyển

cấp tốc vào Sài Gòn để dẹp nội loạn Bình Xuyên.

Sau khi đánh đuổi quân phiến loạn Bình Xuyên khỏi Sài Gòn - Chợ Lớn, Trung Úy Nguyễn Văn Viên

được thăng cấp Ðại Úy thực thụ. Sau đó Ðại Úy Viên trao quyn chỉ huy TÐ5ND cho Thiếu Tá Nguyễn

Chánh Thi. Ðại Úy Nguyễn Văn Viên v chỉ huy TÐ6ND thay Đại Úy Thạch Con (bỏ sang Kampuchea

làm Tư Lệnh Lực lượng Nhảy Dù xứ nầy).

- Ngày 21/9/1955 Thiếu Tá Nguyễn Chánh Thi được Tổng Thống Diệm chỉ định làm Chỉ Huy Phó Liên

Đoàn Nhảy Dù chỉ huy 3 Tiểu Đoàn 1,5&6 tham gia chiến dịch Hoàng Diệu tảo thanh lực lượng Bình

Xuyên đến 24/10/1955 tại Rừng Sác. Trong chiến dịch nầy Đại Úy Ngô Xuân Soạn chỉ huy TĐ5ND.

- Ngày 12/12/1959 Lữ Đoàn Dù được lịnh hành quân vào chiến khu D giải tỏa áp lực địch và tiếp viện

Trung Đoàn 10/SĐ7. TĐ5 do Đại Úy Ngô Xuân Soạn chỉ huy tiến theo cánh trái trong khi TĐ6ND do

Đại Úy Đổ Kế Giai chỉ huy.tấn công vào sào huyệt của VC.

- Ngày 10/11/1960 Đại Úy Ngô Xuân Soạn TĐT/TĐ5ND không đồng ý tham gia vào cuộc binh biến lật

đổ chế độ Ngô Đình Diệm nên bị sát hại tại khu vườn cao su phía sau bản doanh của TĐ3ND.

- Ngày 20/9/1961, TĐ5ND cùng Lữ Ðoàn Nhảy Dù gồm 3 Tiểu Ðoàn do Ðại Tá Cao Văn Viên, Tư Lệnh

Lữ Đoàn Nhảy Dù trực tiếp chỉ huy nhảy dù xuống chiếm lại tỉnh lỵ Phước Thành.

- Ngày 27/4/1964 TĐ5ND trực thăng vận nhảy vào mật khu Đỗ Xá, thuộc quận Minh Long, tỉnh Quảng

Ngãi, phá vỡ căn cứ địa của Bộ Tư lệnh Mặt Trận B1 của Mặt Trận Giải Phóng Min Nam

(MTGPMNVN), tịch thu 160 súng đủ loại.

- Cuối Tháng 5/1963 Thiếu Tá Hô Tiêu TĐT, Đại Úy Ngô Quang Trưởng TĐP kiêm Trưởng Ban 3 đã

tấn công vào Ấp Bắc lần 2 đánh tan một lực lượng CS cấp Trung Đoàn. Trong trận nầy Trung Úy Nguyễn

Xuân Hin bị tử trận.

- Ngày 3/1/1965, Tiểu Đoàn 5 do Thiếu Tá Ngô Quang Trưởng chỉ huy cùng với Tiểu Đoàn 6 do Thiếu

Tá Vũ Thế Quang làm TĐT và Tiểu đoàn 7 do Thiếu Tá Ngô Xuân Nghị làm TĐT dưới sự điu động của

Chiến Đoàn 1 Nhảy Dù do Trung Tá Trương Quang Ân làm Chiến Đoàn Trưởng nhảy trực thăng vận càn

quét mật khu Hắc Dịch của Cộng sản trong vùng núi ông Trinh, tỉnh Phước Tuy (Bà Rịa), căn cứ địa của

Công Trường 7 MTGPMN. Sau hai ngày chạm súng và TĐ5ND đã gây thiệt hại nặng cho hai Trung

Đoàn Q762 và Q762 thuộc Công Trường 7 của Việt Cộng.

- Ngày 30/3/1965 Không vận đến Tam Kỳ Quảng Tín tham dự Hành Quân Quyết Thắng 512, Bác sỉ Ðổ

Vinh tử trận.

- Ngày 1/6/1965 Giải cứu đồn Ba Gia Quảng Ngải, TĐ5ND do Thiếu Tá Nguyễn Khoa Nam chỉ huy

được tăng phái cho Chiến Đoàn B TQLC.

- Từ ngày 9 đến 15/8/1965 Tiểu Ðoàn 5 Nhảy Dù do Thiếu Tá Nguyễn Khoa Nam chỉ huy dưới quyn

điu động của Trung Tá Ngô Xuân Nghị Chiến Đoàn Trưởng Chiến Đoàn 2 Nhảy Dù tham gia trận đánh

giải tỏa Trại Lực Lượng Đặc Biệt Đức Cơ tại Quân Khu 2 đã bị Cộng quân vây hảm với mục đích ‘Công đồn đã viện’

- Ngày 1/11/1965 TĐ5ND tham gia Chiến đoàn Đặc nhiệm Nhảy Dù (gồm 3 Tiểu Đoàn 3, 5 & 6 ND) do

Trung Tá Trương Quang Ân chỉ huy tham dự chiến dịch Ia Drang tại Quân Khu II (giai đoạn I)

- Ngày 30/12/1965 cùng TĐ1ND mở cuộc hành quân An Dân 564 tại vùng tiếp giáp biên giới Miên-Việt

tỉnh Hậu Nghĩa. Đánh tan đơn vị địch là tiểu đoàn D9 thuộc Công Trường 9 của VC.

- Ngày 18/1/1966 TĐ5ND do Thiếu Tá Nguyễn Vỹ làm Tiểu Đoàn Trưởng được không vận bằng C130

đến Qui Nhơn để tham dự hành quân Thần Phong 11 trong vùng Bồng Sơn, Tam Quan Tỉnh Bình Bịnh.

- Ngày 14/5/66 TĐ5ND và 4 TĐ Nhảy Dù khác do Đại Tá Ngô Quang Trưởng chỉ huy được không vận ra

Đà Nẳng và Huế để tái lập trật tự sau vụ việc gọi là biến động min Trung.

- Ngày 18/5/1967 dưới quyn chỉ huy của Trung Tá Đào Văn Hùng, Chiến Đoàn Trưởng Chiến Đoàn 2

Nhảy Dù, TĐ5ND cùng với Tiểu Đoàn 3 và Tiểu Đoàn 9 tham dự hành quân Lam Sơn 54 trong khu Phi

Quân Sự yểm trợ cho việc thiết lập hàng rào điện tử Mc Namara. Trong trận nầy Thiếu Tá Lê Văn Huệ

TĐT/TĐ9ND bị tử trận.

- Ngày 8/11/1967, Chiến Đoàn 3Nhảy Dù do Trung Tá Nguyễn Khoa Nam làm Chiến Đoàn Trưởng

gồm ba Tiểu Ðoàn 2, 3 và 5 ND được gởi đến tăng viện phía Bắc Tân Cảnh để tấn công Trung Ðoàn 24

CSBV tại cao điểm 1416.

- Ngày 30/1/1968 trong trận Tổng Công Kích Tết Mậu Thân, TĐ5ND bảo vệ thành phố Đà Nẳng.

- Ngày 3/6/1968 trong cuộc Tổng Công Kích Mậu Thân đợt 2 vào Sài Gòn, Tiểu Ðoàn 5 Nhảy Dù giải

tỏa áp lực VC trong vùng chùa Tập Thành Cây Quéo Gia Định.

- Bắt đầu từ ngày 8/2/1971 toàn bộ SĐND gồm 9 Tiểu Đoàn Nhảy Dù và các đơn vị yểm trợ được

không vận ra Đông Hà tham dự cuộc Hành Quân Hạ Lào Lam Sơn 719 đến ngày 3/4/1972.

- Ngày 4/4/1971 TĐ5ND do Trung Tá Nguyễn Chí Hiếu làm TĐT được không vận từ Đông Hà đến

Dakto cùng với TĐ6 & 11ND để tham dự cuộc Hành quân giải tỏa Căn Cứ 6 ở Kontum.

- Ngày 6/4/1972 trong chiến trận Mùa Hè Đỏ Lửa, TĐ5ND cùng TĐ6 & TĐ8ND được điu động giải

vây An Lộc dưới quyn chỉ huy của Đại Tá Lê Quang Lưỡng LĐT/LĐIND đến ngày 12/6/1972

- Ngày 28/5/1972 sau khi giải vây An Lộc, TĐ5ND được không vận ra Huế để tham dự Chiến dịch Lôi

Phong hành quân tái chiếm Quảng Trị.

- Ngày 25/7/1972 Trung Tá Nguyễn Chí Hiếu chỉ huy TĐ5ND tấn công vào Cổ Thành Quãng Trị tái

chiếm và cấm cờ lên bờ Cổ Thành. Nhưng 2 quả bom do đồng minh thả lầm sát hại trên 55 chiến sĩ ưu tú

của Đại Đội 51 và 52 Nhảy Dù. Gần phân nửa quân số của TĐ5ND bi thương tích.

- Ngày 15/3/1975, đang trấn đóng tại Đại Lộc Quảng Nam sau chiến trận Thượng Đức được lệnh bàn

giao khu vực trách nhiệm cho Lữ Đoàn 369 TQLC và cùng toàn thể LĐ3ND xuống 2 tàu Dương Vận

Hạm HQ504 và HQ404 của Hải Quân tại cảng Đà-Nẳng để xuôi Nam v phòng thủ SàiGòn theo lệnh triệt

thoái của bộ TTM.

Chiu ngày 19/3/1975, sau 2 ngày và 3 đêm hải hành, toàn bộ LĐ3ND được lệnh đổ quân xuống Cầu

Đá Nha Trang để tăng viện cho mặt trận Quân Khu 2. lập tuyến phòng thủ Khánh Dương.

- Sáng ngày 1/4/1975, TĐ5ND và một vài thành phần thất tán của LĐ3ND v đến Phi Trường Phan

Rang và được điu động để lục soát và giử an ninh khu vực nội vi phi trường và vòng đai từ Bà Râu tới

Thị Xả Phan Rang.

Chiu ngày 9/4, Trung Đoàn 4 của Sư Đoàn 2 Bộ Binh, với quân số khoảng 450 người, được điu

động thay thế TĐ5ND phòng thủ phía Tây Phi Trường Phan Rang và TĐ5ND được không vận v Biên

Hòa để chỉnh bị đơn vi.

Các cuộc hành quân tham dự:

-     HQ Hắc Dịch

-          HQ Phi Hỏa

-          HQ Lam Sơn

-          HQ GoodWood

-          HQ Lam Sơn 719

-          HQ Dân Chí 69

-          HQ Đại Bàng 72-A-B-C-H-E-M

-          HQ Đại Bàng 1-74, 3-74

-          HQ Phi Hỏa 6 Đại Phong

-          HQ Quyết Thắng

-          HQ Trần Hưng Đạo

-          HQ Toàn Thắng 2-68, 43,

-          HQ Toàn Thắng 81-LĐ2ND-2-70

-       HQ Toàn Thắng C48, E-2

-          HQ Phi Phụng

-          HQ Bắc Bình Vương

-          HQ Đại Bàng 18-A-B, 1-70, 2-71, 3-71, 72-A, 72A

 

Các Vị Chỉ Huy Liên Tiếp:

1- Đại Úy Jacque Bouvery                 01/09/1953

2- Đại Úy Andre Botelia                    18/12/1953

3-  Đại Úy Auguste Tholly                 18/05/1954

4- Đại Úy Le Saux                              15/07/1954

5- Đại Úy Decally                               24/02/1955

6- Trung Úy Nguyển Văn Viên          01/04/1955  

7- Đại Úy Nguyễn Chánh Thi             23/05/1955

8- Ðại Úy Ngô Xuân Soạn                 28/11/1955  

9- Ðại Úy Hồ Tiêu                            14/11/1960  

10- Thiếu Tá Ngô Quang Trưởng      01/11/1963

11- Thiếu Tá Hồ Trung Hậu              15/04/1965  

12- Thiếu Tá Nguyễn Khoa Nam        01/03/1966  

13- Thiếu Tá Nguyễn Chí Hiếu          16/10/1969  

14- Thiếu Tá Bùi Quyền                   05/10/1972

15- Thiếu Tá Võ Trọng Em               05/04/1975  

 

   


                                                                    Nơi đồn trú liên tiếp

Tiểu  Đoàn 5 Nhảy Dù :  Đồn trú ở căn cứ Ngô Xuân Soạn ở Tam Hiệp Biên Hòa.

 
                                                            Số lần tuyên dương công trạng.
 Tiểu Đoàn 5 Nhảy Dù được nhận lãnh các huy chương như sau:
            -    14 lần tuyên dương công trạng trước Quân Đội
 
           Dây Biểu Chương
        - Mầu Anh Dũng Bội Tinh
        - Mầu Quân Công Bội Tinh
        - Mầu Bảo Quốc Huân Chương
        - Mầu Tam Hợp.
 
Huy Chương cá nhân:
- 1 Đệ Tam Đẳng BQHC
- 26 Đệ Tứ Đẳng BQHC
- 42 Đệ Ngũ Đẳng BQHC
- 12 Chương Mỹ Bội Tinh
- 24 Lục Quân Huân Chương
- 52 Lục Quân Vinh Công Bội Tinh
- 125 Quân Công Bội Tinh
- 659 Anh Dũng Bội Tinh Cấp Quân Đội
- 622 Anh Dũng Bội Tinh Cấp Quân Đoàn
- 1.371 Anh Dũng Bội Tinh Cấp Sư Đoàn
- 1.867 Anh Dũng Bội Tinh Cấp Lữ Đoàn
- 1.300 Chiến Thương Bội Tinh
- 82 Tham Mưu Bội Tinh
- 39 Danh Dự Bội Tinh
- 372 Không Vụ Bội Tinh
- 665 Quân Phong Bội Tinh
- 791 Quân Vụ Bội Tinh
- 60 Cảnh Sát Chiến Công Bội Tinh
- 40 Cảnh Sát Danh Dự Bội Tinh
-  14 Hải Vụ Bội Tinh
- 04 Kỹ Thuật Bội Tinh
 
 

THÀNH QUẢ

 

 Tịch Thu: 

- 303 Súng cộng đồng đủ loại, 

- 1.805 súng cá nhân

- Nhiều tấn quân trang quân dụng  Tấn đạn dược và quân dụng quan trọng

 

Tiêu diệt

- 1.132 Tên tại chỗ

- 664 Tên bị bắt sống

- 23 Hồi chánh viên

- 38 Tình nghi bị bắt giữ