Tiểu Sử Tiểu Đoàn Truyền Tin Nhẩy Dù

Ngày thành lập đơn vị 01/08/1970

Ngày 29/9/1954, Phân Đội Truyền Tin Nhảy Dù, cùng lúc với các đơn vị Nhảy Dù khác được
BCH Liên Đoàn Nhảy Dù Pháp ( GAP3) bàn giao cho BCH Liên Đoàn Nhảy Dù Việt-Nam tại Nha Trang
gồm một số Hạ Sỉ Quan và Binh Sỉ truyền tin Việt Nam trong quân đội Liên Hiệp Pháp ,với các chuyên
viên như Điện Tín Viên, Điều Chỉnh Viên, Tổng Đài Viên, Mật Mả Viên, cùng các chuyên viên sửa chửa
và tiếp liệu truyền tin…Những chuyên viên nầy đều được đào tạo tại các trường truyền tin cuả quân đội
Pháp, trong số đó có nhiều HSQ thâm niên và có khả năng giỏi mà sau nầy họ là những chuyên viên nồng
cốt cuả đơn vị truyền tin Nhảy Dù VN. Kể từ ngày 29/9/1954 Trung Úy Nguyển Văn Viên được bổ
nhiệm chỉ huy và điều hành Phân đội Truyền Tin trong việc cải tổ, củng cố, huấn luyện lại cho phù hợp
với nhiệm vụ và hoàn cảnh cuả đơn vị Nhảy Dù Việt Nam.
Đặc biệt là phương pháp chỉ huy và chuyển ngử tất cả tài liệu, kỷ thuật…sang tiếng Việt.. Và theo
đà phát triển của Binh chủng Nhảy Dù, Truyền Tin cũng dần dần chuyển mình lớn mạnh và hiện đại theo
thời gian. Phân đội Truyền Tin đã được nâng cấp lên thành Đại Đội Truyền Tin ( ngày 26/10/1959) rồi
Tiểu Đoàn Truyền Tin SĐND ( ngày 1/8/1970).
Đáp ứng nhu cầu phát triển, Đơn vị Truyền Tin Nhảy Dù phải nghiên cứu tu chỉnh Bảng Cấp số
và tổ chức các toán tuyển mộ trực tiếp dến :
Thứ nhất : Các Vùng chiến thuật để tuyển mộ các chuyên viên Truyền Tin tình nguyện về phục vụ cho
Truyền Tin Nhảy Dù.
Thứ hai: Đến các Tiểu Khu tuyển mộ các thanh niên tình nguyện nhập ngũ, phục vụ tại Truyền Tin Nhảy
Dù và đưa họ về huấn luyện quân sự tại Tiểu Đoàn Vương Mộng Hồng rồi Trung tâm huấn luyện Nhảy
Dù, sau đó tuỳ theo khả năng văn hoá, thiết lập hồ sơ điều chuẩn an ninh và gởi họ đi thụ huấn chuyên
môn tại Trường Truyền Tin QLVNCH tại Vũng Tàu.
Từ năm 1961, nhu cầu chiến trường đòi hỏi quá lớn, Quân số Đại Đội Truyền Tin chỉ có 2 Sĩ Quan và 73 HSQ & BS không kham nổi nhiệm vụ nên những HSQ giỏi được xử dụng vào những chức vụ
quan trọng cuả đơn vị và quân số cuả Truyền Tin cũng được bổ sung tăng dần lên đến 5 Sỉ Quan và
khoảng 100 HSQ và BS.
Ngày 1/12/1966 Lử-Đoàn Nhảy Dù được cải danh thành SĐND. Nhiệm vu yểm trợ liên lạc
truyền tin cho SĐND gia tăng gấp bội, tình hình chiến sự lại sôi động,quân số ĐĐTT/SĐND không đáp
ứng nổi nhu cầu, nên Bộ TTM chấp nhận cho Truyền Tin BTL/SĐND được tuyển chọn các quân nhân
Truyền Tin từ các vùng chiến thuật tình nguyện về phục vụ tại ĐĐTT/SĐND trong lúc chờ đợi Bảng cấp
số Tiểu Đoàn Truyền-Tin được phê chuẩn.
Do đó, Truyền Tin SĐND đón nhận được nhiều Sỉ quan, HSQ và Binh Sỉ truyền tin giỏi và có
tinh thần phục vụ cao. Sau khi họ được huấn luyện nhảy dù, cùng với tất cả các quân nhân cuả Đại Đội
chung lo củng cố, tổ chức, huấn luyện và làm quen với nhiệm vụ một đơn vị nhảy dù. Các cấp trong đơn
vị thật phấn khởi, hăng say, và kết quả thật khả quan trong các cuộc hành quân cuả SĐND sau nầy.
Ngày 1/8/1970 Bảng cấp số được phê chuẩn, Đại Đội Truyền Tin SĐND được cải danh thành
Tiểu Đoàn Truyền Tin/SĐND với quân số gồm 22 Sỉ Quan, trên 300 HSQ và Binh Sỉ ( Trong số nầy
Phòng Truyền Tin / SĐND có 6 Sỉ Quan + 6 HSQ & BS), và được trang bị bằng một hệ-thống truyền tin
cơ động và hiện đại nhất do Hoa-Kỳ viện trợ.

 Đại Dội Truyền Tin SĐND biến cải thành Tiểu Đoàn Truyền Tin Sư Đoàn Nhẩy Dù do SVVT số 2546-TTM-312-K-TTM-P1-TK-K ---- TTM-TCTV-KHCT ký ngày 22/07/1970

Phòng Truyền Tin / SĐND :

 

            Tổ chức Phòng Truyền Tin SĐND khác hẳn với các SĐBB , quân số Phòng TT/SĐBB thuộc ĐĐ Tổng Hành Dinh, Trưởng Phòng và Tiểu Đoàn Trưởng là 2 SQ riêng biệt. Trong khi đó Trưởng Phòng TT/SĐND kiêm nhiệm Tiểu Đoàn Trưởng và quân số lại thuộc TĐTT.

            Ngoài Trưởng Phòng, phòng TT/SĐND còn có :

-         1 Sỉ Quan phụ tá kiêm nhiệm Sỉ quan khai thác.

-         1 Sỉ Quan Kỷ-Thuật và Huấn Luyện.

-         1 Sỉ Quan Mật Mả.

-         3 Sỉ Quan TT/Trung Tâm Hành Quân.

-         6 HSQ và BS chuyên viên và đánh máy.

Nhiệm vụ cuả Trưởng phòng Truyền Tin là :

-         Tham mưu chuyên môn & cố vấn về truyền tin cho  vị Tư-Lệnh SĐND.

-         Nghiên cứu và thiết lập các hệ thống liên lạc theo nhu cầu cuả toàn thể SĐND từ BTL đến các

đơn vị cấp thấp nhất như: hệ thống siêu tần số, hệ thống vô tuyến AM, FM,giai tần đơn,viển ấn tự, hệ thống tổng đài diện thoại, hệ thống liên lạc không-hải-lục, hoả bài quân…

-          Ban hành Lệnh Căn Bản truyền tin ( LCBTT), đặc lệnh truyền tin, các khoá ám danh đàm thoại, tài liệu khai thác điều chỉnh,mật mã…

-         Đôn đốc, theo dỏi và kiểm soát việc khai thác các hệ-thống liên lạc truyền tin tại các Trung Tâm Truyền Tin, Trung Tâm Hành Quân SĐND đúng theo LCBTT  đồng thời giải quyết mọi trở ngại.

-         Nghiên cứu và phổ biến các tài liệu Truyền Tin về khai thác, kỷ thuật, huấn luyện đến các đơn-vị  SĐND để thi hành theo nhu cầu.

-         Theo dỏi và kiểm soát việc bảo vệ an-ninh truyền tin cuả các đơn vị kể cả TĐTT/SĐND  như việc khai thác, lưu trử và thiêu huỷ tài liệu, việc điều chuẩn an-ninh cho các chuyên viên truyền tin…

-         Nghiên cứu và thiết lập chương trình huấn luyện, đào tạo và bổ sung chuyên viên cho các đơn vị thống thuộc SĐND..

            -     Phối hợp với các P1,P3 & P4/SĐND để tổ chức thanh tra định kỳ hay bất thường về truyền tin để giúp đở các đơn vị  hoàn thành công tác liên lạc truyền tin được tốt đẹp như các vấn đề tiếp vận, tiếp liệu và bổ sung chuyên viên.

 

                    Tiểu Đoàn Truyền Tin / SĐND.

 

            Tiểu đoàn Truyền Tin / SĐND được BTTM chính thức chuẩn nhận ngày 1/8/1970 với việc tổ chức thành 3 Đại Đội :  ĐĐ Chỉ Huy &Công Vụ, ĐĐ Khai Thác Chỉ Huy và ĐĐ Khai Thác Hành Quân.

1-      Đại Đội A : hay Đại Đội Chỉ huy & Công Vụ  quân số khoảng 85 người, lo việc yểm trợ và tiếp vận cho đơn vị bao gồm các Ban quân số, Ban An Ninh, Ban Hành Quân và Huấn Luyện, Ban Tiếp Liệu, Ban Chiến Tranh Chính Trị, Ban Ẩm Thực, Ban Quân Xa sửa chửa cấp 3, Xưởng sửa chửa TT cấp 3, Kho vũ-khí và Toán Y-Tế.

2-      Đại Đội B : hay Đại Đội Khai Thác Chỉ Huy , quân số 120 người, đảm nhiệm khai thác hệ thống liên lạc truyền tin tại Bộ Tư-Lệnh SĐND / căn cứ Hoàng Hoa Thám bao gồm Trung Tâm Truyền Tin /SĐND, Trung Đội Vô-Tuyến và Trung Đội Dây & Tổng Đài.

3-     Đại Đội  C. hay Đại Đội  Khai Thác Hành Quân, quân số khoảng 170 người, đảm nhiệm khai

thác hệ thống truyền tin từ BTL hành quân SĐND đến các đơn vị trực thuộc và các đơn vị chỉ huy chiến trường cũng như hệ thống liên lạc từ vùng hành quân về BTL /SĐND tại Sài Gòn. Bao gồm Trung Tâm Truyền Tin SĐND HQ, các Trung Đội 1,2,3 & 4 yểm trợ  các Lử Đoàn ND.

            Đầu năm 1975, đáp ứng nhu cầu gia tăng quân số cuả SĐND lên đến 5 Lử Đoàn 18 Tiểu Đoàn tác chiến,5 TĐ Pháo Binh Dù, ĐĐ khai thác Hành Quân phải đảm nhiệm việc thành lập, trang bị và huấn luyện cho các Trung Đội Truyền Tin tân lập thuộc các LĐ4 & 5ND cùng các TĐ 12-18ND.Do đó quân số cuả ĐĐ Khai Thác Hành Quân tăng đến gần 700 quân nhân  và 15 Trung đội.

            Nhiệm vụ TĐTT/SĐND là đảm nhiệm việc thiết lập hệ thống liên lạc cho SĐND như các hê thống liên lạc điện thoại, hệ thống liên lạc điện báo, hệ thống liên lạc vô-tuyến, hệ thống siêu tần số, hệ thống giai tần đơn, hệ thống viển ấn luôn cả hoả bài quân, từ hậu cứ cho đến vùng hành quân hoạt động 24/24 giờ.

            Tuy rằng không trực tiếp tấn công hay đánh cận chiến với địch quân nhưng trách nhiệm cuả các chiến sỉ TT/SĐND không kém phần quan trọng. Trong mọi tình huống cuả đơn vị các chuyên viên TT âm thầm làm việc liên tục 24 giờ trong các công sự phòng thủ để cung cấp phương tiện liên lạc hửu hiệu cho tất cả các giới chức chỉ huy khi cần đến với các đặc điểm “nhanh chóng, kín đáo và chính xác”.

            Nếu Bộ Chỉ Huy là “Đầu nảo” thì Truyền Tin sẽ là “Thần Kinh Hệ”. Các chiến sỉ TT/SĐND  luôn luôn hoàn tất nhiệm vụ, dù trong mọi hoàn cảnh khó khăn, khắp các mặt trận Việt Miên Lào. Có thể nói nơi nào có quân CS xâm lược, nơi đó có các chiến sỉ Nhảy Dù và nơi đó cũng sẽ có người lính TT/SĐND.

 

 

 

 

 

 

Các Đơn vị trưởng liên tiếp

1- Trung Úy Nguyển Văn Viên.
Ngày 29/9/1954 Phân đội Truyền Tin với Bảng Cấp Số: 2 SQ & 73 HSQ & BS. Tổng cộng quân
 số tại hàng 75 người.

2- Trung Úy Nguyễn Văn Tùy.
1956  Phân Đội Trưởng Phân Đội TT-LĐND
3- Trung Úy Lưu Danh Rạng
1957 Đại Đội Trưởng TT-LĐND
4- Trung Úy Triệu Văn Luỷ
1959 Trung Úy Triệu Văn Luỷ SQTT/TĐ5ND được chỉ định thay thế Trung Úy Rạng trong chức vụ Đại
Đội Trưởng.
5- Trung Úy Lý Văn Bao
Tháng 12/1960 Trung Úy Lý Văn Bao từ TT phủ Tổng Thống thay thế Tr/Úy Triệu Văn Luỷ
thuyên chuyển về sở Liên Lạc.
6- Trung Úy Tôn Thất Hiếu
 23/3/1966 - 1974 Thiếu Úy Tôn Thất Hiếu ( SQTT/TĐ5ND ) được bổ nhiệm về làm Đại Đội Trưởng
Đại Đội Truyền Tin SĐND. Giai đoạn nầy ĐĐTT/SĐND
biến cải thành TĐTT ngày 01/08/1970
7- Thiếu Tá Nguyển Tự Bảo
26/05/1974 Q. Tiểu Đoàn Trưỏng Tiểu Đoàn TT-SĐND
8- Thiếu Tá Tôn Thất Hiếu
16/08/1974 Tiểu Đoàn Trưỏng Tiểu Đoàn TT-SĐND


                                                                   

 
 
 
                                                            Số lần tuyên dương công trạng.
 Tiểu Đoàn Truyền Tin Nhảy Dù được nhận lãnh các huy chương như sau:
            -    2 lần tuyên dương công trạng trước Quân Đội Hiệu kỳ được mang ba bảng tuyên công mầu Anh              Dũng Bội Tinh với Nhành Dương Liễu