Tiểu Sử Đại Đội 3 Trinh Sát Nhẩy Dù

Ngày thành lập đơn vị 12/08/1970

Đại Đội 6 là một đơn vị ưu tú của Tiểu Đoàn 81 Biệt Cách Nhẩy Dù. Được biến cải thành Đại Đội 3 Trinh Sát Nhẩy Dù ngày 01/08/1970 do Đại Úy Nguyễn Chí Thanh Đại Đội Trưởng.

Thành tích đơn vị được ân thưởng:
- 01 Quân Công Bội Tinh

- 03 Anh Dũng Bội Tinh với Nhành Dương Liễu
- 06 Anh Dũng Bội Tinh với Ngôi Sao Vàng
- 30 Anh Dũng Bội Tinh với Ngôi Sao Bạc
- 50 Anh Dũng Bội Tinh với Ngôi Sao Đồng
- 10 Chiến Thương Bội Tinh