GIA ĐNH MŨ ĐỎ VIỆT NAM

CHƯƠNG TRNH THƯƠNG NGƯỜI PHẾ BINH

P. O BOX 60573, OKLAHOMA CITY, OK  73146  TEL. (405) 324-8551

Oklahoma, ngy 24 thng 02 năm 2006

 

                        Knh tha qu n nhn,

 

         Với tm tnh qu mến v biết ơn chng ti xin gởi đến qu vị bản bo co thu chi của đợt qu

thứ 21 của chương trnh Thương Người Phế Binh Qun Lực Việt Nam Cộng Ha (TNPB).

         Đợt qu nầy, chng ti trao tặng được 5,900 mỹ kim cho 118 hồ sơ. Như vậy kể từ ngy pht động chương trnh TNPB, ngy 31 thng 8 năm 1997 cho đến nay, nhờ vo tnh thương của qu n nhn, chng ti

đ thực hiện được 21 đợt qu gồm 62,360.00 mỹ kim cho 1,115 hồ sơ ACE c nhi, quả phụ tử sỹ v TPB.

         Như đ thưa với qu vị trước đy, để cho số tiền ũng hộ của qu n nhn được đến ACE thụ hưởng trọn

vẹn 100%, chng ti đi thọ tất cả mọi chi ph lin lạc cũng như lệ ph chuyễn qu.

 

            BO CO THU  CHI  S 18 CHO T QU? TH 21:

(T ngy 01-05-2005 ljn ngy 24-02-2006)

A.                Phn thu:

   -Phn cn li ca bn bo co s 17 Ǯt qu th 20:--------------------------- $24.00

   -n nhn ng h (danh sch A21 (1+2+3) km theo) ----------------------------$9,047.00

  Tng cng thu Ǯt 21---------------------------------------------------------------------$9,071.00

 

B.        Phn chi:

               - Phn phối đợt qu thứ 21: (danh sch B21 km theo)--------------------------$5,900.00

               - Hon trả lại cho Linh mục Đổ B i 80 cuốn sch Đời Đng Sống-------$480.00 

                      Tng cng chi đợt 21------------------------------------------------------------------------$6,380.00

 

C.        Phn cn li : ( $9,071.00  - $6,380.00 =  $2,691.00)------------------------------------------$2,691.00

 

A21DANH SCH NHNG N NHN CA T QU? TH 21:

 

1. Thu tại Đại hội Gia Đnh Mũ Đỏ Việt Nam kỳ thứ 25 tại Washington DC:  (a+b)----------------------$2,120.00       

a/  n nhn ũng hộ mua sch Đời Đng Sống của LM Đổ B i c danh tnh:  ----------------------------$1,470.00

                Hội SVSQ Vỏ Bị Vng Hoa Thịnh Đốn------------------$100            BS Đon Văn B (VA)-----$100

                Society of The Red Hats (Team 162 Advisors)----------$500         Trần Cng Cử (FL)---------$100

                Ng Huệ (TX)------------------------------------------------$50 Nguyễn Văn Hng (CA)---$100

                Madalena Gerfurson; c/o: Mrs G. Swamsoy (MD)------$100         Lữ Lan (VA)------------------$20           

                Hồng Nhn (WA)--------------------------------------------$100             Trần Bnh Ph (MD)---------$50

                Bi Quang Thống (TX)-------------------------------------$200             Nguyễn Ngọc Trọng (TX)--$50

 b/  n nhn ũng hộ mua sch Đời Đng Sống khng c danh tnh: -------------------------------------------$650.00

 

      2. Những n nhn khc:-------------------------------------------------------------------------------------------- $6,160.00       

           Gia Đnh Lin Hữu Tịnh Độ Bakersfield, CA  $200 (Ghi ch 1)    Tiệm vng Mỹ Ngọc, anh Gio (OK)    $110

            Bo Bt Việt Dallas (Anh Mai Văn Đức, TX)  $1000                           Gia Đnh Mũ Đỏ Chi Hội Oregan          $180

           Gia đnh Cố T. Tướng L Quang Lưỡng (CA) $2000 (Ghi ch 2)  n nhn ẩn danh (OK)                           $200

            Gia Đnh Mũ Đỏ, Chi hội Norway (Nauy)       (Mục 3)                       Trần Thanh Bnh (OK)                           $120               

            L Ngọc Cẩn (CA, 3 lần)                                  $110                                Phạm Trung Dần (CA)                           $100               

            L Ngọc Dung (CA)                                          $200                               Ellis Thảo Edwards (OK)                       $300               

            Chị Dung (KS)                                                   $100                                Vũ Đnh Hải (CA)                                  $50

            Nguyễn Hot (KS)                                             $50                                  Mrs Phạm Văn Hiệu (VA)                     $100

            Huỳnh N. Hai (OK)                                           $20                                   Ng Huệ (TX)                                        $100

            Nguyễn Thị Huệ (OK)                                       $20                                  Nguyễn Đăng Hưng (OK)                      $30

            Phạm Hữu Khanh (KS)                                      $100                                Mrs Ng Thế Qu (OK)                         $100

            Nguyễn Thị Sang (OK)                                      $50                                 Trần Thị Soi (OK)                                  $50  

            Nguyễn nh Tuyết (OK)                                   $20                                Nguyễn Tranh (KS)                                $50

            Đinh Trc (TX)                                                  $500                                 Vĩnh Tuấn (OK)                                     $300

 

            Ghi ch 1: Để tưởng niệm Lin Hu Diệu m Thiện Chnh L Quang Lưỡng.

Ghi ch 2: Theo nguyện của cố Thiếu Tướng Tư Lệnh khi cn sinh tiền, l ng muốn dng một phần

                  của số tiền phng điếu để gip đở cc chiến hữu của ng đang bị tn phế, khổ đau nơi qu nh.

               

                          3. Chi hội GĐMĐ NORWAY / Bắc u (Đợt 2):-----------------------(NOK. $5,100 = 767USD)-------- $767.00  

           Nguyễn Thnh Ct                                  NOK. 200             Đổ Ch Cường                                   NOK. 200

           Trần Văn Dũng/ Tm                                NOK. 700             Trần Văn Đức/ Hương                  NOK. 500

           Jacop Waldemarson Brandt                   NOK. 200           Huỳnh Văn Lợi/Nhung                 NOK. 300                  

           Vũ Tấn Minh/Loan                                  NOK. 300           Nguyễn Thị Phụng                        NOK. 500         

           Nguyễn Thị Phương                                NOK. 200           Trần Văn Quang/Cc                         NOK. 100

           Đặng Văn Sơn /Thy                              NOK. 200           Trần Minh Tuấn                                  NOK. 400

           L Văn Vinh                                              NOK. 300           Nguyễn Tấn Vinh/Nguyn                NOK. 300

           Nguyễn Thị Xưng/Thnh                    NOK. 700

 

                                B21: DANH SCH ANH CHI  EM NH


N QU? T 21: 
 

(Mỗi phần qu l 50 mỹ kim)

 

Họ v Tn                    n V                 Thng tt              HS#          H v Tn                Đơn vị                  Thương tật    HS#

Nguyễn Văn Anh      ĐĐ83/8ND                  M2M                 0011              Bi Văn Ba            ĐPQ/Sq:496.494         Liệt tứ chi      2203

L Văn Ba       ĐVIQT/Sq:57/205.452    C2C+M1M             2314                Trần Văn Bảo            ĐĐ24/2ND                 CCP               0001

Huỳnh Văn B        TĐ183PB/SĐ18BB   MMP+VợCCP             2349        Nguyễn Văn B      TĐ43BĐQ                    C2C   2302

Nguyễn Văn Bội      TĐ1PB/SĐND        C2bnT+VT mặt          2352        Mai Bua (Truyện)   ĐĐ33/3ND                  CCP                  2354

Nguyễn Tấn Bi      TĐ1/42/SĐ22BB        CCT                            2366        Lư Bững                  ĐĐ22/2ND             CCP+M2M     1684

Đổ Minh Cảnh         TrĐ40/SĐ22BB          CTP                    1600                Nguyễn Quang Ci  Tr.Tin/SĐND         Ngho khổ      0051

Trần Chắn                     TĐ1/54/SĐ1BB             C2C                     2218        Đinh Văn Chim      TĐ37/LĐ12BĐQ     CCP      2315

Nguyễn Văn Chiến     BiệtKch KBC4670    CCT+MMT            2219        Bi Văn Chưởng       ĐPQ/Bạc Liu         C2C    2294

L Quang Chng          ĐĐ83/8ND                     Tổ phụ               0097        Trần Văn Cng         ĐĐ83/8ND Thương tật+MổBụng  2204

Đặng Văn Cu                TĐ34BĐQ/KBC4013  CCP                      2356        Trương Song Cừ  TĐ2PB/SĐND  Vết thương đầu+TT 2252

L Dần                           ĐPQ/ĐVIQT          CCP+CBnCT           1659        Phan Đức Du             ĐĐ81/8ND                    M2M            1140

Huỳnh Diệp                  NQ/Tk QuảngNam       C2C                     1748        Ng Dự                       ThiếtĐon 17KỵBinh   CCP             2243

H Văn Đi                    TĐ8ND                          ThươngTật       0040         Đon Điểm                  TĐ2/3/SĐ1BB       CCT+CTP          2238

Nguyễn Địch                TĐ51/SĐ25BB              CCP                    2346        L Tấn Hải                   TĐ68BĐQ               Liệt 100%          2307

L Hiển                          TĐ4/3/SĐ1BB               CCP                    2205        Phạm Hiền                  ĐĐ404ĐPQ/TkQ.Tn    C2C             1655

Nguyễn Văn Hồng       TĐ6TQLC                      CCP                    2335        Nguyễn Thi Học         TĐ5/TQLC                CCP           1739

Nguyễn Đon Hng    TĐ70 PhoBinh            C2C                     2211        Nguyễn Tấn Hng    TĐ3/6 Sq:72/032.190         C2C         2259

Trương Hng                TĐ1/2/SĐ3BB               C2C                     1729        Cao Huệ                      ĐĐ18V.Tải/KBC3251   CCT             1745

La Xun Knh               HảiQun/KBC3317       CTP                    1742        Lương Lng                TĐ5/TQLC                      CCP       2206

L Thnh Lim              TĐ109 ĐPQ             G2C+M.Ruột           2345        L Văn Long              TĐ157ĐPQ              C2C+GBTT    1732

Huỳnh Thn Long       ĐĐ113/11ND                 CCP                    2353        L Phước Lộc            NQ/Ck. Phong Điền      C2C        2267

Nguyễn Tấn Lộc          TĐ2/4/SĐ2BB               C2C                     2326        Trần Lộc                    NQ/Ck. Phong Điền      C2C              2303

Nguyễn Lựa                  ĐĐ111/11ND                 CCP+GCT          1080        Nguyễn Ln (vợ bại liệt) NQ/Ck.HiếuXương  CCT      2336

Nguyễn Văn Lưỡng     TĐ106/ĐPQ                   CCT                    1699        Đon Ngọc Mỹ          TĐ448ĐPQ/K3/72SQTĐ L2C         2189

Phạm Văn Ngn           HảiQun/KBC3348  Liệt 100%               2359        Trần Văn Nguyn        Sq: 72/131.642                   M2M    2334

Nguyễn Nhứt                SĐ2BB                           CCP                    2338        Nguyễn Văn Nhỏ         TĐ3/16/SĐ9BB             CCT         2360

Nguyễn Nở                   ĐĐ84/8ND         MMP+ThươngTật       2365        Dư Văn Non                  TĐ86BĐQ    CCT+GTT+MMP 1580

Trần Văn On                 TĐ303ĐPQ                    CCT                    2339        Trần Quang Ph           TĐ306ĐPQ      CCT+GTP              2312

Vũ Qu Phi                    TĐ1/33/SĐ21BB           C2C                     0083        Nguyễn Văn Ph          ĐĐ80/8ND                     CCT          0004

Nguyễn Văn Phc        ĐĐ15/1ND                     C2C                     1618        Nguyễn Văn Phc        ĐPQ/Sq:46/273.474      CCP          2264

Hồ Phước                      ĐVIQT                           CCP                    1608        L Xun Qun              TĐ2/49/SĐ25BB/SQTĐức            2179

Nguyễn Văn Quả         TĐ9ND                          ThươngTật        2177        Nguyễn Văn Quảng     TĐ2/31/SĐ21BB           CCT          1703

Đặng Văn Qu               TĐ281ĐPQ                    C2C                     2337        Nguyễn Văn Quyết      PhngANQĐ/SĐND   Th.Tật      0048

Đổ Văn Ri                    ĐĐ112/11ND                 CTP                    1111        Nguyễn Sinh                 ĐĐ113/11ND                 Th.Tật      2321

Huỳnh Văn Sang          ĐĐ82/8ND                     C2C                     0578        Đo Văn Sc                 TĐ251PhoBinh           CCT          2257

L Văn Sng                 ChiĐon2/17 Th.Gip CCP                     2310        Phạm Văn Sỏi                ĐĐ 92/9ND                    MMT       0049

Cao Tấn Sơn                 NQ/Tk.QuảngNam       C2C                     1720        Dương Văn Sơn            TĐ8ND                          CCT          2351

Nguyễn Văn Sơn          ĐĐ 92/9ND                    CCP+MMP        1200        Đổ Sum                          ĐPQ/Tk. QuảngTrị       CTT          2178

Vỏ Thị Kim Sương       Dn sự/Mồ ci             M2M                  1727        Nguyễn Sung               TĐ3/4/SĐ2BB               C2C           2329

Phạm Ph Hồng Tm   TĐ68/LĐ11BĐQ           C2C                     2212        L Văn Ti                     KBC4685/Sq:101.474    C2C          2328

Nguyễn Văn Tn          TĐ34PhoBinh             CCP+M2M        2266        Nguyễn Tầm                 ThiếtĐon11 K.Binh    CCT          1606

Vỏ Tang                         NQ/Ck. DuyXuyn      CCT                    2276        H Văn Tnh                 TĐ522ĐPQ                    CCT          2279

L Văn Thanh               Đạiy/TĐ39BĐQ         CCP+MổRuột   2196        Mai Thm                      ĐVIQT            CTP+MổBụng       2318

Trương Văn Thanh      TĐ538ĐPQ                    CCT                    1736        Nguyễn Văn Thanh     NQ/Ck. TưNghĩa          M2M        2281

Ng B Thnh              TĐ35BĐQ                      Thươngtật         2213        Đặng Ngọc Thắng       Dn sự    BạiLiệt cả 2 vợ chồng 2364

Đon Quang Thắng     ĐĐ112/11ND                 GTT                    1316        Vỏ Văn Thn                 TĐ2/47ĐPQ/Tk.BnhĐịnh             1665

Phạm Tu                      NQ/Tk. QuảngNgi      CCP+CBCT       2010        Nguyễn Thiện              TĐ2/3/SĐ1BB               CCT          2265

T Văn Thiệt                 ĐPQ/Tk.VĩnhLong Q.Phụ TrầnT.Lớp   1750        Vỏ Thị Thi                   Dn sự/Mồ ci             M2M        1728

Trần Quang Tin          TĐ QunY/SĐND        T.Tật ĐầuGối    2355        Vũ Đức Tiềm                 Quả phụ Mai T. Yu    TĐ8ND    0010

Hong Xun Tiến        ĐĐ62/6ND                     CBTT                 1648        Trần Tiến                       ĐPQ/Tk.Chu Đốc  M2M+LTP 1746

Phạm Văn Tờ                ĐPQ/Tk. Ph Yn         CCP                    1450        Huỳnh Tố (Phc)         TĐ146ĐPQ                    C2C           2325

L Tấn Tr                      ĐĐ 93/9ND                    CCP                    2319        Nguyễn Thanh Trang ĐĐ14/1ND                     Th.Tật      2216

Nguyễn Trung              Sq: 64/214.901               C2C                     2292        Nguyễn Trung Tr        Sq:52/303.439                CCP          2340

H Quốc Tuấn              ĐĐ111/11ND                 M2M                  1664        L Trinh                         TĐ4/43/SĐ18BB           L2C           2286

Đổ Văn Tuyn              TĐ3/54/SĐ1BB             CCP                    2263        Nguyễn Văn Tng       ĐĐ TrinhSt/SĐ9BB    M2M        2273

Nguyễn Văn t            Dn sự,  Cả 2 vợ chồng bại liệt              1526        Nguyễn Đnh Tuyết    ĐĐ81/8ND                     MMP        1340

Nguyễn Tấn Việt          TrĐ 92/Ck.TưNghĩa     M2M                  2343        Huỳnh Văn Việt            ĐĐ514ĐPQ                    M2M        2280

Nguyễn X                     TĐ2/4/SĐ2BB               CCP+VT Đầu    2188        Trần Văn V                  TĐ3/16/SĐ 9BB            CCP          2303

Y- Lăk-Adrng             HnhChnh Đ.Phương #4  CCP             1545        Chu Khắc Xun          TĐ8/TQLCSq:72/145.196 CCP  2262

 

    (Chữ viết tắt: C2C: cụt 2 chn, CCT: cụt chn tri, TCP: teo chn phải, L2C: liệt 2 chn, C2T: cụt 2 tay, M2M: m 2 mắt, GBTT:gảy bn tay tri ...)

 

         Knh tha qu n nhn, qua nhng thư hi bo v cm ơn, ACE đ by t s vui mng v trn qu v

mn qu đ nhn được, n đ gip ch mt cch thiết thc trong đời sng kh khăn, tng qun hin ti.

         Thay mt cho chương trnh TNPB ca Gia Đnh Mũ Đỏ Vit Nam, chng ti xin gi ljn qu v li cm

n chn thnh nht, xin đa t s tin tܪng, ph thc v tm lng rng lܮng ca qu v Nj chng ti c ܮc phng tin tiếp tc chuyn ch tnh thng v i an ca qu v v cho ACE bn kia b i dng.

         Nguyn xin n Trn ban phܧc lnh v tr cng bi hu cho mi mt qu v v gia nh.

                     Trn trng knh cho,

 

                                                TUN. MĐ Nguyn Thnh Phc,

                                    Ch tch BCH Trung Ương Gia Đnh Mũ Đỏ Vit Nam

 

            Nguyn Vn Tt                                              Lương Văn L                                      L Mu Sc

             y vin X hi                                        Th qu                                    Trܪng ban điu hnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      #0679  TPB Phan Năng Thu

                                                                                                                  TĐ 9ND  KBC4804

                                                                                                                                            Tre đ gi m Măng th o uột

      Tại chiến trường Ty Ninh anh đ bị

     thương cụt mất chn tri, dập nt chn

     phải, cụt v đơ cứng 3 ngn tay tri v

     cắt bỏ ruột gi. Chu trai 6 tuổi bị tn

     tật bẩm sinh.

     Anh đ v đang cố gắng lm lại cuộc

     đời nhưng lực bất tng tm.