Tm cha l V Tiểu , thuộc tiểu đon 1 Nhảy D c vợ l Nguyễn Thị Mẹo qu Qung nam , Đ nẵng , đ di tản từ ngy 30/4 / 75 ,nếu cc ch , bc  c ai biết tin cha chu cn sống hay đ mất xin vui lng cho chu biết tin ,

v lin lạc qua email : vothong_vn01@yahoo.com hay gọi qua số phone ở VN  : 0942615754

   chn thnh cảm tạ 

 con l V Thị Trc

thong vo

vothong_vn01@yahoo.com <vothong_vn01@yahoo.com