Nhắn tin

Tr. y Thạch Hớn,

Th.y Trương Hạnh ĐĐ51/5ND,

xin lin lạc với Tr. Sỹ Nguyễn Văn Cầm, Trước phục vụ tại TS3/SĐND, kha d 217, sau về Phủ Tổng Thống. Hiện đang định cư tại

Sydney, AUS, số tel. 61449113789, Face Book: Tm Cao.