Tm bạn,Thiếu u Thạch Dch .Năm 1970 trực thuộc Tiểu Đon 3 Nhảy D,đng tại ngả Tư Bảy Hiền.Xin qu vị vui lng cho ti : Nguyễn văn Lập,cựu Hoa tiu Phi Đon213 Song Chuỳ Đ Nằng,điện thoại số 407-9682813 biết tin.Thnh thực đa tạ!!!

Email: lapnguyen213 lapnguyen213@gmail.com