Tm bạn

Tạ Trung Hiếu, trước 75 cng phục vụ Trung đội Tiếp tế, ĐĐ Kỹ Thuật/ SĐND,

nghe ni bạn đang định cư tại Canada. Xin vui lng lin lạc với Phạm Văn Sử:

57 Darra Ave, Darra 4076, Australia. Số tel: 04 304 54452 (Cell), 07 316 11494 (Home).