From : Mu Do Pham Manh Huyen  TD2PB
  To  : Gia Dinh Mu Do Viet Nam
          Xin Chao tat ca cac Mu Do , minh muon tim mot nguoi la Thieu Uy Phung Van Thoc , nam 1972 o
          Quang Tri  Tieu Doan 6 Nhay Du KBC 4143 , co viet cho me mot la thu Viet ngay 7 thang 7 nam 1972
          Goi cho ;
                                Le Huu Tai
                              164 C  Hung Dao Vuong
                                          BIEN HOA
              Nho chuyen cho me , co Mu do nao biet tin tuc go ve Mu Do Phung van Thoc xin lien lac voi minh
                                    Mu do Pham manh Huyen
                                    email :  photomanhhuyen@yahoo.com