Thượng sỉ Phùng Ngọc Thụn tự là Thụn Nhóc

ĐĐ114/TĐ11 bị bắt ở Charlie ,trao trả tù binh 1973. Mún lin lạc

Tr/Uý Cho ĐĐT114/TĐ11 , Đại Uý Hải SQB3/TĐ11 , Th/Tá M̃ TĐP/TĐ11. Ćp bực lúc ở Charlie .

L/L : Email :  mluan2000@yahoo.com.