Thiếu úy Hoàng Bá Linh  Trinh sát 1 /ND  hiện định cư tại Portland, Oregon
  muốn t́m
Th/ úy Phạm như Ngọc TĐ2ND  và
các bạn cùng đơn vị và cùng khóa  xin gọi
 
Hoàng Bá Linh    704 779 2125
 
hoặc  ĐYS Vũ văn Thảo   503 9978743
 
 
Xin chuyển tin này đến các MĐ xa gần
Xin cám ơn
 
H L Thọ