T́m bạn Nguyễn Văn Hưng , Pháo Đội A/TĐ2PBND.

Liên lạc MĐ. Nguyễn Văn Viễn
         Phone :(206) 660-7966