t́m bạn học  tên Nguyễn trọng  Hiền đi nhảy dù nhưng khg biết đơn vị  học ở Chu văn An niên khóa 62_ 69 bạn bè biết tin liên lạc  với Lưu Trung Tiến  TD 3 PB  

email luutrung_tien@yahoo.com... các bạn trong lớp rất đông mong có tin của Hiền

luu trung Tiến 60/6 phan chu Trinh F24 ,B́nh Thạnh Phone 35104280 Cell: 0989005702

luutrung tien: luutrung_tien@yahoo.com