Tôi tên là Trịnh-ngọc-Đoán , Home phone: 714-373-4004 , Cell: 714-467-6025. Email: trinh_doan@yahoo.com
Cần t́m : Đại-úy Nhảy-dù : Nguyễn phi Phượng ( Trước ở Trần quy Cáp , Saigon) Đại-úy Phượng trước ở Pháo Binh Dù, nhưng tôi không biết là Tiểu-đoàn nào? Xin quư chiến hửu Nhảy dù  nào biết tin về Đ U Phượng xin thông báo cho tôi. Rất đa tạ.
Tim ban la :Dai Uy Phao Binh Du Nguyen-Phi-Phuong ( Khoa 21 Thu-Duc). Truoc o
duong Tran-Qui-Cap Quan 3 Sai-Gon. Nay o Hoa-Ky, Xin cho biet dia chi, so phone.
Nguoi tim la: Trinh-Ngoc-Doan truoc o cung duong Tran-Qui-Cap, nhom RS Club
voi Phuong, Han Bai, Chay....Hien dang o Garden Grove City , Phone (714)467-6025 (c)
hoac (714) 373-4004 (H). Email: Trinhdoan<trinh_doan@yahoo.com>.

 

Đại-úy Đoán.