Chị ĐON THỊ CHIẾN THY
Cư ngụ tại: 9/475 Quốc Lộ 1- Khu 1- Fường 5
Thị X Cai Lậy- Tiền Giang ( VN )
Ph
one: 0932482826

 

muốn tm:
anh NGUYỄN VĂN LONG
thuộc Pho Binh D
Anh Long c lm thơ với bt hiệu Sa Ma Hồng
 Lc cn chiến tranh hai người quen nhau tại chợ huyện Phong Điền thuộc tỉnh Thứa Thin ( VN )