Tôi tên Trần thị Ngà muốn t́m người bạn Lê thị Tuyết Nga,

con của ông Bà Lê Văn Ngọc. Ai biết tin,

xin Liên hệ email dilisanga@gmail.com

hoặc Home phone 714 839 6098

hoặc Cell 714 725 5391.

Xin thành thật cám ơn.