T́m anh Lê Chơn Thành, năm 71 cấp bậc trung uư, năm 73  anh ấy lập gia đ́nh với một chị nữ quân nhân.
Nhờ anh giúp đỡ, xin cám on anh.
Kính,
Phi Nga GL

pnga1802@gmail.com