Nhắn tm. Anh Hng ( c cận ). Cuối năm 73 lm ĐĐT 82.

Thay anh Nam .Cuối năm 74, ở cao điểm 1062 - Đ Nẳng. Anh đ bị thương -

hiện nay Anh cn ở đu xin lin lạc cho Em l Gio - trước cũng ở ĐĐT 82, để biết tin Anh 

Lin lạc Em qua số ĐT : 0935569780

Email: vogiao101056@yahoo.com