T́m bạn Nguyễn Đăng Thanh và các bạn thuộc B5 TĐIND, đă từng tŕnh hợp ca nhạc phẩm TĐIND Hành Khúc được sáng tác tại Cổ Bi An Lỗ, đă mất liên lạc sau ngày mất nước.

Xin liên lạc đến địa chỉ eMail: hoaicong@t-online.de
                                hoặc Tel: 049(0)7940-93 95 83

Duy Năng B5 TĐIND, hiện đang sống tại Cộng Ḥa Liên Bang Đức.