t́m bạn có tham gia cắm cờ cổ thành thuộc tđ 5 đại đội 51 c̣n sống ,nay ở đâu xin liên lạc sđt 01689968437

để gặp bạn (Ngô văn Lộc, đa năng 51)

văn lộc ngô ngô: vanlocthonphu@gmail.com