Truyện đọc  

                                                    Chuyện těnh buồn

 

                              

Tác giả MĐ Vũ Đěnh Hải

Đọc bởi QC Thăng Long