Welcome to
THE FAMILY OF THE VIETNAMESE RED BERET
Copyright © 2013 by Dac San Mu Do
All Rights reserved
E-Mail: nhayduflorida@live.com
GIA ĐÌNH MŨ ĐỎ VIỆT NAM
GIA ĐÌNH MŨ ĐỎ VIỆT NAM
Đặc San Mũ Đỏ
Đặc San Mũ Đỏ
Xin đón chào Quý Niên Trưởng, Quý Chiến Hữu và Quý MĐ & Quý vị
đến với Đặc San Mũ Đỏ.
670 South Federal Blvd,. Denver, CO 80219
Tel: (720) 231-8344, Fax: (303) 936-8570
Email: dacsanmudo@gmail.com
Mũ Đỏ
Ðặc san của Gia Ðình Mũ Ðỏ Việt Nam Hải Ngoại
670 South Federal Blvd. Denver, CO 80219. USA
Email: dacsanmudo@gmail.com
website: www.nhaydu.com/DacSanMuDo.html

Chủ nhiệm:
Mđ Bác Sĩ Nguyễn Quốc Hiệp
(Chủ tịch BCH/TƯ/GĐMĐVN)
(352) 275-4361 - bchgdmdvntrunguong@gmail.com

Chủ bút:
Mđ Phạm Đồng (Phan Hội Yên)
(
720) 231-8344 - phanhoiyen@gmail.com

Biên tập - Bài vở:
Mđ Bác sĩ Vĩnh Chánh
(949) 946-2129 - chanhvinh@cox.net

Thư ký Tòa soạn: & Thủ quỹ:
Mđ Võ Phú Hiệp (407) 619-4437
nhayduflorida@live.com


Hình ảnh: Mđ Đoàn Vũ (720) 289-7538
Trình Bày: Võ Phú Hiệp - Hiếu Phạm - Trạch Hữu
Phát hành: Mđ Thạch Dương (San José) (720) 979-9919

Với sự cộng tác: Quý Mũ đỏ
BS. Nguyễn Quốc Hiệp - Nguyên Báu - Bùi Đức Lạc
Phan Nhật Nam - Nàng Dâu Mũ Đỏ
Chu Thụy Nguyên - Nguyễn Cẩn Ngọc - Nguyễn Dương
Lý Thành Phi - Thạch Đầu Đà - Thượng sĩ Mobillette - Dù lôi

Quảng Cáo:
Xin liên lạc Chi hội GĐMĐ địa phương

Thư từ, Chi phiếu, xin trả cho: Đặc san Mũ đỏ
Gởi về: 215 Wilshire Drive. CASSELBERRY, FL 32707-5336
(Xin không ghi trã cho tên cá nhân vào chi phiếu)
Copyright © 2014 by "GĐMĐVN/HN"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: nhayduflorida@live.com | dacsanmudo@gmail.com