Đặc San Mũ Đỏ
Welcome to
THE FAMILY OF THE VIETNAMESE RED BERET
Copyright © 2013 by Dac San Mu Do
All Rights reserved
E-Mail: nhayduflorida@live.com
GIA ĐÌNH MŨ ĐỎ VIỆT NAM
GIA ĐÌNH MŨ ĐỎ VIỆT NAM
Đặc San Mũ Đỏ
Đặc San Mũ Đỏ
Xin đón chào Quý Niên Trưởng, Quý Chiến Hữu và Quý MĐ & Quý vị
đến với Đặc San Mũ Đỏ.
670 South Federal Blvd,. Denver, CO 80219
Tel: (720) 231-8344, Fax: (303) 936-8570
Email: dacsanmudo@gmail.com
Mũ Đỏ
Ðặc san của Gia Ðình Mũ Ðỏ Việt Nam Hải Ngoại
670 South Federal Blvd. Denver, CO 80219. USA
Email: dacsanmudo@gmail.com
website: www.nhaydu.com/DacSanMuDo.html

Chủ nhiệm: Mđ Bác Sĩ Lê Quang Tiến (514) 855-0969
(Chủ tịch BCH/TƯ/GĐMĐVN Hải ngoại)

Chủ bút: Mđ Phan Hội Yên (720) 231-8344
Phụ tá: Mđ  Thạch Dương (303) 995-9257

Thư ký Tòa soạn: Mđ Võ Phú Hiệp (407) 619-4437
Trị sự -Thủ quỹ: Mđ Bùi Đắc Kim (303) 748-2103

Trình Bày:
Võ Phú Hiệp - Hiếu Phạm - Trạch Hữu

Biên Tập: Quý Mũ đỏ
BS Lê Quang Tiến - Nguyên Báu - Nguyễn Tự Bảo
Hy Vũ - Bùi Đức Lạc - Trạch Hữu - Phan Nhật Nam
Vũ Ðình Hải - Nàng Dâu Mũ Đỏ
Chu Thụy Nguyên - Quý Y Chu. Phan Văn
Phan Hội Yên - Nguyễn Cẩn Ngọc - Nguyễn Kim Việt 
Nguyễn Dương - Võ Phú Hiệp - Nguyễn Chu Thủy
Thạch Đầu Đà - Thượng sĩ Mobillette - Dù lôi

Phát hành : Chi hội GĐMĐ San Jose. CA
Mđ Lê Hữu Dư (408) 421-4818

Quảng Cáo: Tại Denver: Thu Thanh - Cúc Hoàng
(303) 324-3324
Các Tiểu bang khác: Xin liên lạc Chi hội GĐMĐ địa phương

Chi phiếu, ngân phiếu xin trả cho: Đặc san Mũ đỏ
Chuyển khoản trong và ngoài Hoa Kỳ: Đặc san Mũ đỏ
Chase bank USA
Swift code: chasus33. Routing: 10200177. Acc: 897106944
Copyright © 2014 by "GĐMĐVN/HN"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: nhayduflorida@live.com | dacsanmudo@gmail.com